Disclaimer

Các liên kết được cung cấp trên trang web này đến các trang web khác được cung cấp dưới dạng tài liệu tham khảo để giúp bạn xác định và định vị các tài nguyên Internet khác có thể quan tâm. Markham Stouffville Hospital Corporation không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc phù hợp của thông tin có tại, hoặc xác nhận các quan điểm được thể hiện tại các trang web khác đó. Bất kỳ nhận xét hoặc thắc mắc cụ thể nào liên quan đến các trang web này nên được chuyển đến nhà điều hành trang web đó.